تصاویر گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تبریز 97-96

  جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر در دانشگاه تبریزدر تالار شهریار با حضور رئیس محترم اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ورئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان رئیس گروه آموزش و امور فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید، مسئولین بنیاد شهید شهرستان و جمعی از دانشجویان دراین سالن برگزار شد

تبریز گردی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تبریز (خواهران)