اطلاعات تماس

آقای رحیم همزبان قراملکی             مدیر                    04133341009

آقای ناصر حسین زاده              امور دفتری                04133393217

آقای میرهادی جباری نژاد         امور دانشجویی             04133393272

آقای علیرضا جامع فر             امور آموزشی                04133393239

خانم حبیبه ناصح                   امور فرهنگی               04133393274