کانون ایثار

آقای رضا نوروزی   دبیر کانون

خانم صغری انریانی         

آقای یاسر دلیر 

آقای رضا حضرتی